Marcel Buchlovič – BUMA

IČO: 513 21 157
DIČ: 108 562 91 82

Zápis: Okresný úrad Levice
Číslo živnostenského registra: 420-31499

Kontaktné údaje

Adresa: Plavé Vozokany 130, 93569 Plavé Vozokany

Mobil: +421 904 985 808

Email: info@buma.sl

Bankové údaje

Číslo účtu: 5140263702/0900
IBAN: SK74 0900 0000 0051 4026 3702
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a. s.